Polityka prywatności

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w związku z danymi przekazywanymi przez Użytkowników Serwisu w toku procedury Rejestracji i zakładania Konta lub w związku z korzystaniem przez Użytkowników z innych funkcji Serwisu. Użyte w Polityce Prywatności wyrażenia i zwroty rozpoczynające się wielką literą, mają takie samo znaczenie jak nadane im znaczenia w § 2 Regulaminu Serwisu, dostępnego na stronie internetowej Serwisu. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w toku procedury Rejestracji i zakładania konta oraz w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Serwis jest Administrator, tj. spółka BLUENET INC. z siedzibą w Panamie adres: 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City 0834-1987, Panama, o numerze rejestrowym 155618497, Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Podawanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.

 

§ 2 Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie oraz udokumentowanie stosunku umownego między Usługodawcą i Użytkownikiem. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

Podanie ww. danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu. Dane, o których mowa powyżej, będą przetwarzane, o ile zostaną podane w toku procedury Rejestracji w adresie e-mail lub nazwie użytkownika lub w związku z wykupieniem Konta Premium bądź też w jakikolwiek inny sposób uwidocznione przez Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik obowiązany jest do podawania prawdziwych danych oraz dotyczących wyłącznie jego osoby.

 

§ 3 Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji ww. uprawnień, należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: http://pierwsza.tv/ticket/add 

 

§ 4 Bezpieczeństwo

 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 § 5 Pliki cookie

Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje Serwisu mogą przestać być dostępne.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności w sposób jednostronny, w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników w drodze ich publikacji w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: http://pierwsza.tv/privacy-policy