Regulamin

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (dalej: Regulamin) określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie bezpłatnie, w sposób pozwalający jego Użytkownikom odtworzenie, utrwalenie oraz uzyskanie jego treści poprzez wydrukowanie lub jego pobranie i zapisanie na nośniku danych.

 3. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w punkcie 2.

 4. Serwis prowadzony jest przez spółkę BLUENET INC. zwaną dalej Administratorem.

 5. Administrator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

 

§ 2 Definicje

 1. Administrator, Usługodawca – spółka BLUENET INC. z siedzibą w Panamie adres: 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City 0834-1987, Panama, o numerze rejestrowym 155618497

 2. Kanał – miejsce w pamięci serwerów Serwisu Administratora, na którym Użytkownicy mogą umieszczać Materiały,

 3. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca Konto Premium,

 4. Konto – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony adresem e-mail oraz hasłem podanym przez Użytkownika, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika,

 5. Konto Premium – Konto, o którym mowa w punkcie 3, zapewniające nieograniczony dostęp do udostępnianych Materiałów na kanałach Serwisu, na zasadach określonych w § 8,

 6. Materiały – treści audiowizualne umieszczane w Serwisie przez Użytkownika,

 7. Panel użytkownika – zakładka Serwisu, poprzez którą Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących jego Konta,

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin,

 9. Rejestracja – procedura wprowadzenia do systemu informatycznego Administratora danych Użytkownika, która umożliwia utworzenie Konta oraz korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie,

 10. Serwis – serwis internetowy, stanowiący wyłączną własność Administratora, dostępny pod adresem www: http://pierwsza.tv,

 11. Usługa – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu,

 12. Użytkownik – Klient lub każda inna osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, po przejściu procedury Rejestracji,

 13. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która nie przeszła procedury Rejestracji lub nie jest zalogowana do Serwisu.

 

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

 1. Świadczone przez Administratora Usługi polegają na udostępnianiu pamięci podłączonych do sieci serwerów w celu umożliwienia Użytkownikom umieszczania, przechowywania i udostępniania Materiałów na Kanałach prowadzonych przez Użytkowników.

 2. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość prowadzenia Konta, udostępniania Materiałów na zasadach określonych w § 4 i § 6.

 3. Korzystanie z Usług w pełnym zakresie możliwe jest po zalogowaniu do Serwisu, poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

 

§ 4 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

 2. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Dotyczy to wszystkich osób korzystających z Serwisu tj. Klientów, Użytkowników i Usługobiorców.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 4. Korzystanie z Usług Serwisu w pełnym zakresie uzależnione jest od przejścia przez procedurę Rejestracji oraz zaakceptowanie treści Regulaminu.

 5. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich odwiedzających tj. dla Klientów, Użytkowników oraz Usługobiorców. Jednakże, Użytkownicy Serwisu nie będący Klientami, a także Usługobiorcy posiadają bezpłatny dostęp do Serwisu w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

      a. Ograniczenie czasowe w dostępie do transmisji do 30 minut, po którym to okresie nie jest możliwe dalszy dostęp do transmisji;

      b.Występowanie reklam podczas transmisji.

 6. Usługobiorcy nie mają dostępu do następujących zakładek:

      a. „Dodaj” – służącej do umieszczania Materiałów na Kanałach Serwisu

      b. „Kontakt” – służącej do korespondencji z Administratorem drogą elektroniczną

 7. Użytkownicy oraz Klienci mają dostęp do wszystkich zakładek Serwisu

 

§ 5 Rejestracja

 1. Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie jest możliwe tylko po przejściu procedury Rejestracji, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Przejście procedury Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy z Administratorem.

 3. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://pierwsza.tv/account/register Do Rejestracji niezbędne jest

  1. Podanie wymaganych w formularzu danych,

  2. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co następuje poprzez zaznaczenie checkboxa informującego o akceptacji wymienionych regulacji. Zaakceptowanie Polityki Prywatności równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Rejestracja Użytkownika jest dokonywana w następstwie podania następujących danych:

  1. Nazwa użytkownika,

  2. Adres e-mail,

  3. Hasło użytkownika.

 5. Na skutek prawidłowej Rejestracji:

  1. Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które jest przypisywane do jego adresu e-mail.

  2. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta.

 6. Po prawidłowym dokonaniu procedury Rejestracji, Użytkownik otrzymuje możliwość zalogowania się do Serwisu poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w pełnym zakresie.

 7. W razie utraty hasła do Konta Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy linku dostępnego w zakładce logowania.

 8. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 

§ 6 Udostępnianie Materiałów

 1. Udostępnianie Materiałów wymaga założenia Kanału. Założenie Kanału wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Dodaj”.

 2. Zakładając Kanał Użytkownik składa oświadczenie, że przysługują mu prawa do umieszczania Materiałów na Kanałach Serwisu. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest On wyłącznie odpowiedzialny za treść wszystkich udostępnianych i przechowywanych na prowadzonych przez niego Kanałach Materiałów. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Serwis stanowi jedynie środek do udostępniania treści audiowizualnych.

 3. Użytkownik oświadcza, że:

  1. Materiały są wolne od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich,

  2. Jest uprawniony do umieszczania Materiałów, w szczególności do praw autorskich, licencji, zezwoleń lub posiada zgodę na wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie Materiałów, a zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

  3. Materiały nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich,

  4. Materiały nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich,

  5. Materiały nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania,

 4. Użytkownik, który zakłada Kanał, wyraża tym samym zgodę na zapisywanie lub utrwalanie fragmentów udostępnianych przez siebie audycji przez innych Użytkowników.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

  1. nieumieszczania Materiałów o treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, zwłaszcza zawierające treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, narodowościowej, propagujące piractwo, upowszechniające techniki łamania danych, lub zawierające wirusy;

  2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, zwłaszcza praw autorskich,

  3. niepodejmowania działań i umieszczania Materiałów, które wpływały by negatywnie na funkcjonowanie Serwisu,

  4. nieużywania w nazwach Kanałów i nazwach Materiałów wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne.

 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia umieszczonych przez siebie Materiałów w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

§ 7 Zasady ochrony praw do Materiałów

 1. Jeżeli według Użytkownika Materiał dostępny w Kanałach Serwisu narusza zasady, o których mowa w § 6 ust. 1-3, Użytkownik może powiadomić o tym Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie pod adresem każdego Kanału np: http://pierwsza.tv/abuse/1

 2. Osoba, która zgłasza powiadomienie, o którym mowa w powyższym ustępie, obowiązana jest podać, w formularzu kontaktowym następujące dane:

  1. Swoje imię i nazwisko,

  2. Dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy),

  3. Lokalizację spornych Materiałów,

  4. Prawo jakie zostało naruszone,

  5. Okoliczności i dowody uprawdopodabniające legitymację do występowania w sprawie naruszonego prawa,

  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury

 3. Po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Administrator bez zbędnej zwłoki blokuje dostęp do Kanału lub Materiałów wskazanych w zawiadomieniu oraz poinformuje Użytkownika, który te Materiały udostępnił, o wpłynięciu zawiadomienia oraz o zgłoszonych naruszeniach praw autorskich złożonych przez osobę trzecią.

 4. Użytkownik, który otrzymał informację, zgodnie z treścią ustępu 3, ma prawo zająć stanowisko odnośnie zgłoszonych naruszeń praw autorskich, a także zaprezentować dowody potwierdzające uprawnienie do udostępniania Materiałów.

 5. Użytkownik oraz osoba, która powiadomiła Administratora o naruszeniu jej praw, zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego praw do Materiałów. Jeśli strony sporu osiągną porozumienie, Materiały objęte sporem – w zależności od ustaleń stron - będą:

  1. Dostępne ponownie w Kanałach Serwisu bez zmian,

  2. Dostępne ponownie w Kanałach Serwisu z uwzględnieniem ustaleń dokonanych przez strony sporu ,

  3. usunięte z Serwisu, bez możliwości ich przywrócenia.

 6. Ustalenia stron, na podstawie których możliwe będzie przywrócenie Materiałów w Kanałach Serwisu muszą być dokonane na piśmie, w postaci oświadczeń obu stron sporu, oraz podpisane przez strony sporu lub osoby je reprezentujące. Następnie, skany takich oświadczeń zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora. Do momentu otrzymania przez Administratora powyższych oświadczeń Materiały nie będą mogły być przywrócone do Kanałów Serwisu

 7. Gdy nie jest możliwe określenie Użytkownika, który udostępnił Materiały do których prawa rości sobie osoba trzecia, lub Użytkownik nie zajmie stanowiska co do powiadomienia w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail Użytkownika lub nie przedstawi w tym terminie dowodów, potwierdzających jego uprawnienia do udostępniania Materiałów, Materiały takie zostaną usunięte z Serwisu bez możliwości ich przywrócenia.

 8. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Materiałów dostępnych w Kanałach Serwisu, Administrator niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

 9. W razie otrzymania wiarygodnej informacji ze źródła innego niż opisane w ust. 1-2 niniejszego paragrafu o bezprawnym charakterze Materiałów dostępnych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 10. Administrator jest także uprawniony usunąć Materiały dostępne w Kanałach Serwisu, według własnej oceny, lub zakazać ich przechowywania, jeśli poweźmie wiarygodną wiadomość o ich bezprawności, z innego źródła niż opisane w ust 1-2 niniejszego paragrafu.

 

§ 8 Konto Premium

 1. Konto Premium pozwala na korzystanie z Materiałów udostępnionych na Kanałach Serwisu przez innych Użytkowników bez ograniczeń czasowych, ograniczeń dotyczących transmisji danych, oraz z zapewnieniem braku reklam.

 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówienie oraz zapłata za Konto Premium nie daje gwarancji, że Kanały i Materiały na nich umieszczone przez innych Użytkowników będą dostępne oraz zamówienie oraz zapłata za Konto Premium nie wpływa na jakość Materiałów udostępnianych przez innych Użytkowników.

 3. Użytkownik wykupujący Konto Premium obowiązany jest do wniesienia opłaty, której wysokość określona jest w zakładce Premium, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

 4. Opłata uiszczana jest za pomocą zewnętrzny system płatności elektronicznej, do którego odnośniki dostępne są na odpowiedniej zakładce Serwisu.

 5. Jedno Konto Premium może być używane tylko przez jednego Użytkownika, najwyżej na jednym urządzeniu, w tym samym czasie. Jeśli Klient udostępnia Konta Premium innym Użytkownikom, Konto Premium może zostać natychmiastowo zablokowane. W przypadku zablokowania Konta Premium Użytkownikowi zwracane są opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanych dni ważności Konta.

 6. Konto Premium jest ważne na określony w Cenniku okres, po upływie którego wygasa. Administrator Serwisu przypomina Klientowi o upływie ważności Konta Premium na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem jego ważności. Informacja od Administratora przekazywana jest za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji lub poprzez wiadomość, których odczytanie możliwe jest poprzez odpowiednią zakładkę w Panelu użytkownika.

 

§ 9 Zamówienie Konta Premium

 1. Zamówienie Konta Premium następuje poprzez wydanie odpowiedniej dyspozycji w zakładce Premium na stronie internetowej Serwisu.

 2. Przyjęcie Zamówienia następuje poprzez wybranie okresu ważności Konta Premium w zakładce Premium, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, a następnie wybór formy płatności.

 3. Potwierdzeniem Zamówienia jest wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej zamawiającego Użytkownika wskazany przy Rejestracji. Potwierdzenie wskazuje na jaki okres zostało zamówione Konto Premium, należną opłatę oraz wybraną formę płatności.

 4. Po otrzymaniu płatności określonej w zakładce Premium, Administrator niezwłocznie aktywuje Konto Premium. Okres ważności Konta Premium jest liczony od momentu aktywacji przez Administratora

 5. Do przedłużenia ważności Konta Premium postanowienia ustępu 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 6. Okres ważności Konta Premium Klient może zweryfikować w każdym czasie, w odpowiedniej zakładce Konta.

 

§ 10 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek niezapewnienia Użytkownikom oraz Klientom usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.

 2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z potrzeby przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

 3. Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

 4. Administrator nie jest odpowiedzialny za okresowe przerwy lub awarie w transmisji treści audiowizualnych, które są spowodowane względami technicznymi wykorzystywanej technologii.

 5. Administrator nie jest odpowiedzialny za treść udostępnianych przez Użytkowników Materiałów na Kanałach Serwisu oraz za prawdziwość wszelkich innych treści umieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

 6. Administrator nie jest odpowiedzialny za utratę Materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.

 7. Podmioty niezależne od Administratora mogą umieścić w Serwisie reklamy. Reklamy przybierają formę linków lub banerów kierujących do zewnętrznych od Serwisu stron internetowych. Administrator nie jest odpowiedzialny z tytułu treści reklam, jak również nie jest odpowiedzialny za następstwa czynności do podjęcia których zachęcają reklamy.

 8. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z uzyskania hasła do Konta przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyny, uzyskania tego hasła.

 

§ 11 Uprawnienia Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika w granicach własnego uznania lub na podstawie przepisów prawa.

 2. Administrator uprawniony jest do:

  1. Zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, w razie naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;

  2. Administrator ze względów bezpieczeństwa lub innych ważnych powodów niezależnych od niego ma prawo do czasowego zawieszenia dostępu Użytkowników lub Klientów do Serwisu na czas konieczny do usunięcia skutków takich okoliczności. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikłą z zawieszenia Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym punkcie, zgodnie z postanowieniami §12.

 

§ 12 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność związaną z poszanowaniem wszelkich praw (w szczególności praw autorskich) osób trzecich związanych z umieszczaniem, przechowywanie i udostępnianiem Materiałów.

 2. Użytkownik przed umieszczeniem Materiałów na Kanałach Serwisu obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować oświadczenie o nienaruszeniu praw autorskich przez przesyłane Materiały.

 3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały umieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

§ 13 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są realizowane zgodnie z Regulaminem, Użytkownik może złożyć reklamację.

 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Użytkownik kwestionuje jakość Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w odpowiedniej zakładce.

 4. Reklamacja składana jest przy użyciu adresu e-mail, podanego przez Użytkownika przy Rejestracji.

 5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres zamieszkania lub siedzibę;

  3. adres e-mail;

  4. numer telefonu

  5. powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia

 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę, złożonej przez Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści. Odpowiedź na reklamacje jest udzielana w drodze korespondencji elektronicznej.

 7. W przypadku otrzymania uzasadnionej reklamacji, Usługodawcę może zwrócić Klientowi część poniesionych kosztów. Czy i w jakim stopniu reklamacja jest uzasadniona Usługodawca stwierdza po obiektywnej ocenie i według własnego uznania.

 

§ 14 Prawo do rezygnacji z zamówienia Konta Premium

 1. Klient może zwrócić Konto Premium w ciągu 14 dni od jego aktywacji, bez podania przyczyny.

 2. Rezygnację z zamówienia wykonuje się przez wypełnienie formularza dostępnego w odpowiedniej zakładce Konta.

 3. W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia, Administrator zwraca wniesioną przez Użytkownika opłatę bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o rezygnacji. Kwota zwrotu opłaty zostanie pomniejszona proporcjonalnie biorąc pod uwagę wykorzystany przez Użytkownika okres Konta Premium..

 

§ 15 Prawa autorskie

 1. Serwis jest własnością Administratora. Oprogramowanie Serwisu, kody źródłowe, bazy danych oraz wszelkie inne treści dostępne w Serwisie spełniające przesłanki utworu i pochodzące od Administratora, stanowią przedmiot własności intelektualnej Administratora.

 2. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania Serwisu i treści w nim zawartych tylko w zakresie ustalonym przez Regulamin. Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:

  1. Dokonywania jakichkolwiek zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;

  2. Rozpowszechniania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;

  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika spowoduje jego odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu.

 

 § 16 Wypowiedzenie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Administrator mają prawo wypowiedzieć umowę.

 2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Administrator może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu.

 3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z żądaniem usunięcia Konta przez Administratora, poprzez wypełnienie formularza w odpowiedniej zakładce Konta. W przypadku w/w żądania przez Użytkownika, wcześniejsze wpłaty nie podlegają zwrotom. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu.

 

§ 17 Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Usługodawcy wymaga komputera, dostępu do Internetu, oraz oprogramowania niezbędnego do przeglądania stron internetowych a zwłaszcza przeglądarki internetowej np. Mozilla Firefox w wersji co najmniej 8.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 7.0, Opera w wersji co najmniej 10 i Google Chrome w wersji co najmniej 17. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę plików cookies.

 

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w sposób jednostronny, w każdej chwili i bez konieczności podania przyczyny.

 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników w drodze ich publikacji w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.

 3. W odniesieniu do Klientów, Administrator powiadomi o zmianie Regulaminu oraz postanowień Umów między Klientami a Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie wskazywało adresu strony internetowej, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.

 4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Użytkownik nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

 5. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Klientem jest prawo polskie.

 6. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą odrębny dokument opublikowany w Serwisie.

 7. Kontakt z Administratorem odbywa się w poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem www: http://pierwsza.tv/ticket/add

 8. Kontakt Klientów z Administratorem powinien być kierowany z adresu e-mail, podanego podczas Rejestracji.

 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 10. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Serwisu pod adresem http://pierwsza.tv/rules